Przyjęto projekt nowelizacji ustawy o zwrocie kosztów leczenia za granicą

18 mar 2014 r.

Fot. Shutterstock

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według stawek obowiązujących w Polsce zakłada przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowelizacja to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Według resortu zdrowia dyrektywy nie można stosować w Polsce, dopóki nie zostanie implementowana do tej ustawy.

Chodzi w niej o zapewnienie swobody świadczenia usług zdrowotnych i stworzenie ram prawnych ułatwiających pacjentom korzystanie z tych świadczeń w innych państwach członkowskich. Podkreśla się też stworzenie możliwości zrefundowania kosztów takich świadczeń przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega.

Według projektu uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie UE, według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. "W tej kategorii mieszczą się również produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska państwie członkowskim UE" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Projekt zakłada, że pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą.

"Uprawnienie to będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będą posiadane przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydane przez osoby uprawnione do ich wystawiania" - zaznacza Centrum Informacyjne Rządu.

Wysokość zwrotu kosztów ma odpowiadać kwocie uzyskiwanej przez polskich świadczeniodawców z tytułu udzielania identycznego lub zbliżonego świadczenia, w ramach kontraktów z NFZ. Ustalono, że zwrot ten nie może przekroczyć kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta, wynikającej z wystawionego rachunku.

Wysokość zwrotu za nabycie w innym kraju UE leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez uprawnioną osobę, ma odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z przepisów polskiej ustawy o refundacji leków. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu - zakłada projekt. Szczegóły określi w rozporządzeniu minister zdrowia.

Projekt wskazuje, że nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów za obowiązkowe szczepienia ochronne. Zaproponowano też ustanowienie maksymalnej kwoty wydatków przeznaczonych na zwroty leczenia pacjentów za granicą, po osiągnięciu której w danym roku kalendarzowym Fundusz będzie mógł zawiesić wypłaty z tytułu zwrotu kosztów świadczeń transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacja o wysokości tej kwoty ma być zamieszczana na stronach internetowych centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Projekt przewiduje też powołanie krajowego punktu kontaktowego w centrali NFZ, który ma udzielać informacji o świadczeniodawcach, uprawnieniach pacjentów w kwestiach leczenia transgranicznego, możliwościach i zasadach otrzymania zwrotu kosztów od właściwej instytucji państwa ubezpieczonego, prawach pacjenta. Punkt ma współpracować z Komisją Europejską i z podobnymi placówkami w innych państwach UE.

Zaproponowano też zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty wykonujące działalność leczniczą zostałyby zobowiązane podawać do wiadomości pacjentów szczegółowe informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej, stosowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Powyższe informacje powinny być zamieszczane w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej placówki.

Według MZ ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w połowie roku, czyli z opóźnieniem. Państwa UE miały bowiem czas na dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej do 25 października 2013 r. (PAP)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!