Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 06.12.2013

 

STANOWISKO Nr 76/13/P-VI

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zgłasza następujące uwagi do ww. projektu:

 

1) projekt zarządzenia nie zawiera definicji użytego w § 11 ust. 2 terminu „konsultacja ambulatoryjna”;

2) w treści § 11 ust. 2 projektu zarządzenia doprecyzowania wymaga określenie czy każdy lekarz udzielający świadczeń w oddziale może udzielać konsultacji ambulatoryjnej;

3) w § 11 ust. 6 kropkę należy zastąpić przecinkiem oraz dodać wyrazy „chyba, że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy strony przyjmą harmonogram pracy odpowiadający ustalonej liczbie świadczeń.”;

4) w treści § 14 ust. 3 należy wykreślić ostatnie zdanie;

5) z treści § 14 projektu zarządzenia należy wykreślić ustęp 2, który brzmi „zmiana postawionej wcześniej diagnozy nie stanowi podstawy do rozliczenia świadczenia specjalistycznego kompleksowego.” ;

6) w treści zał. 3b należy zamienić zapis mówiący o konieczności posiadania w strukturze pracowni CT i NMR, na „zapewnienie dostępu” do badań CT i NMR.

Pracownie CT i NMR kontraktowane są ramach w ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, zgodnie z przepisami i wskazaniami dotyczącymi tworzenia list oczekujących niezależnie od tego czy jednostka kierująca na badania CT i NMR znajduje się w tej samej lokalizacji – czy skierowanie wydane jest przez innego świadczeniodawcę, pacjenci winni być umieszczani na listach oczekujących zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do komórki realizującej. Nie ma więc żadnego znaczenia czy świadczeniodawca posiada, czy nie dane urządzenie.

Wprowadzenie przez projektodawcę (NFZ) do wymogów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w niektórych poradniach warunku dodatkowo ocenianego: możliwości wykonania CT lub NMR w lokalizacji jest nie uzasadnione. Miernikiem oceny kompleksowości opieki nie jest posiadanie sprzętu (pracowni) w lokalizacji lecz zapewnienie kompleksowego (jak w definicji) procesu realizacji świadczeń czyli umożliwienie dostępu.

Analogiczną zmianę należy wprowadzić do załącznika 3a polegającą na zastąpieniu wymogu „możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami w miejscu” na wymóg „możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami w lokalizacji”.

7) w treści §14 ust. 7 powinien otrzymać brzmienie:

„7. Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego, dotyczącego tego samego problemu zdrowotnego, udzielonego w danym zakresie świadczeń, przez tego samego świadczeniodawcę, w okresie 30 dni przed wykonaniem świadczenia specjalistycznego kompleksowego.”;

8) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w projekcie zarządzenia czas pracy poradni ginekologiczno-położniczej winien być rozszerzony o czas pracy położnej w poradni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zał. 3a do niniejszego projektu położna posiadająca odpowiednie kwalifikacje może wykonywać świadczenia medyczne w zakresie pobierania materiału do badań cytologicznych z szyjki macicy (5.05.00.0000060), a więc samodzielnie realizować świadczenia medyczne w zakresie AOS;

9) dodatkowo Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że przeniesienie kolejnych procedur urologicznych do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących na badanie lekarskie i pogorszy dostępność tych świadczeń. Przeniesienie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zabiegów wymagających znieczulenia ogólnego, które wymaga odpowiedniego przygotowania oraz nadzorowania po wykonaniu zabiegu może pogorszyć bezpieczeństwo pacjentów.

Źródło: NIL

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!