Regulamin serwisu DobreBadanie.pl


§ 1

Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego DobreBadanie.pl znajdującego się pod domeną internetową www.dobrebadanie.pl

2. Postanowienia Regulaminu wraz z załącznikami, będącymi jego integralną częścią, a także w związku przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Każdy Użytkownik podejmując czynności zmierzające do korzystania z Serwisu zobowiązany jest, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.


§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć w następujący sposób: 
Regulamin - niniejszy regulamin wraz z wymienionymi załącznikami;

Serwis – grupa powiązanych ze sobą, stron internetowych znajdujących się pod wspólna domeną internetową dobrebadanie.pl, stanowiących platformę internetową będącą własnością Wondernet Sp z o.o., na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Wondernet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424754, posiadająca NIP: 5213633022 oraz REGON: 146176148, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł  (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy email) umieszczone są na stronie dobrebadanie.pl/kontakt.html

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w wieku powyżej 12 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, związanymi z udziałem w Serwisie, a także miejsce w którym Użytkownik może dokonywać działań związanych ze swoim funkcjonowaniem w Serwisie takich jak min. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług.

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Forum – Wydzielona w ramach Serwisu przestrzeń, która służy do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami.

Materiały multimedialne - wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, audiowizualne, dostępnym na stronie tej usługi.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Właścicielem Serwisu jest Wondernet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424754, posiadająca NIP: 5213633022 oraz REGON: 146176148, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł  (pięć tysięcy) złotych.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, dotyczących szeroko pojętego zdrowia oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki stron internetowych. Dla prawidłowego działania niezbędna jest obsługa jednej z przeglądarek - Firefox 3+; Opera 9+; Internet Explorer 7+; Gogle Chrome 3+, gdzie „+” oznacza wersję przeglądarki np. 3.0 i wyższą Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji  9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

5. Baza danych osobowych Użytkowników wyrażona w Profilach podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest Wondernet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424754.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera osobna część regulaminu.

§ 3a

Pliki „cookies"

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

2. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 30 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu jako zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronie Użytkownika szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Profili\i innych) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników.

5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług lub odpowiednich umowach.

6. Administrator będzie informował poprzez Serwis o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

7. Treści z Serwisu mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 12 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług odpłatnych za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 ust. 3 Regulaminu oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- hasło do Konta;

- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

- dokładna data urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);

- numer telefonu;

- adres e-mail;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Wondernet Sp. z o.o. wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.

c) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez  Wondernet Sp. z o.o. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail). 

d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Wondernet Sp. z o.o. oraz od renomowanych partnerów biznesowych tej Spółki.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: pseudonim, adres email.

8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnym na adres Wondernet Sp. z o.o., Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa bądź mailowo na adres info(at)dobrebadanie.pl


9. Udostępniając dane i  Materiały Multimedialne w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

a) posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) w związku z brzmieniem i na zasadach określonych w § 8 ust 11 Regulaminu;

c) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego materiału multimedialnego lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie w jakim Użytkownik naruszył prawa do opublikowanego materiału multimedialnego lub wizerunku osobistego osób trzecich.

10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą po ich opublikowaniu być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

11. Powyższy zapis dotyczy również załączanych Materiałów Multimedialnych oraz dodatkowo, Administrator może  zablokować Stronę Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 300 kilobajtów, słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi  jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.

13. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

14. Aby usunąć swoje Konto z serwisu, należy zwrócić się pisemnie z odpowiednim wnioskiem do Wondernet Sp. z o.o., na adres Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa bądź mailowo na adres info(at)dobrebadanie.pl

15. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do księgi gości/dodania opinii do innych Użytkowników i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

16. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, że:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;

f) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

g) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki tych działań.


§ 6

Zakazy

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)


2. Zamieszczone na stronach internetowych Serwisu materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu informacyjnego PAP, będącego bazą danych, której producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez właściciela serwisu na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

§ 7

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi

2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów multimedialnych.

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie, lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości  zweryfikowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

3. Administrator nie udostępnia informacji i danych o Użytkownikach, w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, jakimkolwiek podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników bądź osób trzecich.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, działaniem osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

9. Administrator poinformuje Użytkowników o uruchomieniu usługi poczty wewnętrznej i zasadach świadczenia tej usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej, od momentu uruchomienia usługi poczty wewnętrznej,  do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy akceptując Regulamin, wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej od momentu uruchomienia takiej usługi.

10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu DobreBadanie.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).

11. Administrator zastrzega sobie możliwość zastosowania w Serwisie, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom podmiotów i osób trzecich, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać przepisy prawa lub uzasadniony interes Administratora lub podmiotów i os. trzecich.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników, mając na względzie, że korzystanie z konta jest dobrowolne.13. Wszelkie uwagi, zapytania i informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pisemnie na adres Wondernet Sp. z o.o., Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, bądź mailowo na adres info(at)dobrebadanie.pl.


§9

Regulamin Forum

1. Jednym z elementów funkcjonalnych Serwisu jest udostępnianie zarejestrowanym Użytkownikom możliwości umieszczania komentarzy na internetowym Forum Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin, jak również kodeks netykiety Forum, stanowią wzorce umowy w rozumieniu art. 384 k.c.3. Korzystanie z Forum jest uzależnione od rejestracji konta przez Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie jest jednocześnie Użytkownikiem Forum.

5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum przez Użytkowników.

6. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Forum Użytkownik może zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej info(at)dobrebadanie.pl 

7. Zakazane jest udostępnianie na tak w Serwisie jak i na Forum przez Użytkownika treści, w tym zamieszczanie komentarzy, o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest:

a) nawoływanie do popełniania przestępstw lub pochwalanie popełniania przestępstw;

b) obrażanie uczuć religijnych innych osób, poprzez znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych;

c) pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności;

d) znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania godzące w dobra osobiste;

e) propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

f) umieszczanie treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich;

g) umieszczanie treści dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego;

h) umieszczanie komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);

i) umieszczanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy.

8. Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet, w tym określonych w kodeksie netykiety Forum.

9. Każdy z Użytkowników, umieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów.

10. Wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich do zamieszczanych materiałów obciąża tylko i wyłącznie Użytkownika;

11. Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych tak w Serwisie jak i na Forum przez Użytkowników odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.);

12. Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie;

13. Użytkownik, umieszczając jakiekolwiek materiały będące utworem w znaczeniu ww. ustawy, przekazuje niniejszym Wondernet Sp. z o.o. prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przedmiotowych materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie, utrwalenie, zwielokrotnianie, publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Użytkownik ponadto upoważnia Wondernet Sp. z o.o. do wykorzystywania ww. utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. materiałach, i upoważnia niniejszym Wondernet Sp. z o.o. do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. 

14. Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu oraz kodeksu netykiety Forum.

15. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone na Forum mają charakter jedynie informacyjny i dodatkowy. Forum służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników i wymianie poglądów oraz prowadzeniu polemiki, zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz kodeksem netykiety Forum.

16. Użytkownik Forum ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z treściami umieszczanymi przez niego na Forum.

17. Użytkownik nie może umieszczać na Forum komentarzy:


a) niezawierających treści,

b) w języku innym niż język polski,

c) zawierających wulgaryzmy,

d) zawierających cudze dane osobowe, w tym linki do stron internetowych zawierających cudze dane osobowe (nie dotyczy to danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotyczących tej działalności), treści identycznej w stosunku do komentarzy już umieszczonych na Forum, co obejmuje także wątki o tej samej treści,

e) zawierających odpowiedzi na komentarze umieszczone przez tego samego Użytkownika, choćby występującego pod inną nazwą użytkownika Forum (tzw. „dyskusje klonów”),

f) zawierających ataki personalne i odpowiedzi na takie ataki,

g) zawierających treści mogące doprowadzić do pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia innej osoby,

h) dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

18. W przypadku usunięcia treści komentarza na Forum, Administrator jest także uprawniony do usunięcia wszelkich odpowiedzi na dany komentarz, niezależnie od ich zawartości.

§ 10

Zmiany w Regulaminie


1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.


§ 11

Załączniki, postanowienia przejściowe i końcowe


1. ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu stanowią:

ZAŁĄCZNIK nr 1- Baza placówek medycznych

ZAŁĄCZNIK nr 2- Baza przedsiębiorstw prowadzących badania kliniczne

ZAŁACZNIK nr 3- Baza stowarzyszeń


2. Korzystanie z Bazy Danych umieszczonych w załącznikach
Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych umieszczonych w załącznikach określonych w ust. 1 §11 Regulaminu, zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych. Strony ustalają, iż Licencja nie upoważnia do korzystania z Bazy lub Zbiorów Rekordów z Bazy Danych lub z pojedynczych Rekordów w celach handlowych, przez które rozumie się: użyczanie lub sprzedaż Bazy Danych, organizowanie akcji i programów lojalnościowych w oparciu o Rekordy zawarte w Bazach Danych; oraz finansowych, przez które rozumie się: sprawdzanie wiarygodności Firm, ocenę wypłacalności Firm w celach komercyjnych, z użyciem Rekordów zawartych w Bazach Danych.


3. Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępny jest w aktualnej wersji na stronie Regulamin Serwisu.

4. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2014 r.

6. Administrator zastrzega, że nie wszystkie funkcjonalne elementy serwisu będą uruchomione w dniu wejścia regulaminu w życie. Niektóre funkcje będą uruchamiane na bieżąco, jednak pełną funkcjonalność  Serwis osiągnie najpóźniej do dnia 01.07.2014r.

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!